Agnieszka Pytlarczyk

Oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku na kierunku Pedagogika, o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła również następujące studia podyplomowe na Uczelni Nauk Społecznych: Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu – oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim: Organizacja i zarządzenie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Ukończyła także szkolenie stosowanej analizy zachowania (SAZ) oraz szkolenie dla rodzin zastępczych, dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych, rodzinnych domów dziecka.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach pomocy społecznej oraz instytucjach oświatowych, a także w placówkach sądowniczych. Pracowała bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą, a także jako osoba zarządzająca w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (również tych, zajmujących się wczesną interwencją), z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym (także z niepełnosprawnością intelektualną). Pracowała w Sądzie Okręgowym, po odbyciu aplikacji i zdanym egzaminie w charakterze zawodowego kuratora rodzinnego, gdzie wspomagała odbudowę relacji rodzic-dziecko, podejmowała działania o charakterze profilaktyczno-wychowawczym, socjoterapeutycznym i edukacyjnym w stosunku nieletnich, wobec których sąd zastosował środek wychowawczy oraz działania podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców.  Uczestniczyła również w roli mediatora w spotkaniach rodziców oraz wyznaczonych decyzją sądu spotkaniach dzieci z rodzicami w czasie prowadzonych postępowań rozwodowych.

Obecnie pracuje w szkole dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przylądek”, gdzie prowadzi terapię oraz współprowadzi Treningi Umiejętności Społecznych.